Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start
Ślubowanie kadetów rocznika 2017/2018 i 2018/2019
poniedziałek, 08 października 2018 10:34

5 października Wójt Gminy Zawidz, Dariusz Franczak, uczestniczył w ślubowaniu kadetów rocznika 2017/2018 i 2018/2019, realizujących innowację z zakresu wojskowości.

W uroczystości w Zespole Szkół Samorządowych brali również udział m.in.: Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Giziński wraz z radnymi, wicedziekan dekanatu sierpeckiego – ks. Józef Łozecki i ks. kanonik Włodzimierz Załęski, przedstawiciele Wojska Polskiego – mjr rezerwy Dariusz Wiśniewski, por. Bartosz Tatczyn, chor. Dariusz Liposki oraz Policji – asp. Krzysztof Meler, st. asp. Marek Pawłowski, sierż. Aleksandra Szarwińska; przybyli również przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji i mediów oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych z wychowawcami. Bohaterami uroczystości byli kadeci oraz ich rodzice. Po wprowadzeniu pododdziałów przez opiekuna klas mundurowych, kpt. rez. Andrzeja Kolczyńskiego, Dyrektor Krystyna Siwiec powitała gości, a następnie odebrała ślubowanie złożone przez kadetów. Zgodnie z ceremoniałem błogosławieństwa udzielił im ks. Józef Łozecki. W kolejnej części uroczystości głos zabrała Dyrektor Krystyna Siwiec, która zwróciła uwagę na fakt, że pierwsze ślubowanie kadetów odbywa się w historycznym momencie – w roku obchodów stulecia niepodległości Polski. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest możliwość rozwoju pasji, talentów i zainteresowań w szkole, czego przykładem są losy absolwentów, odnoszących w dorosłym życiu sukcesy w dziedzinach, które mogli odkryć i rozwijać, będąc uczniami szkoły w Zawidzu. Wyraziła również nadzieję, że składający ślubowanie kadeci będą z honorem nosić mundur i właściwie wypełniać wynikające z tego faktu zobowiązania, a cała społeczność będzie mogła być z nich dumna.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawidz – Dariusz Franczak, który również podkreślił, jak ważny jest mundur, którego noszenie zobowiązuje do odpowiedzialności i godnego zachowania się w każdej sytuacji. Zapewnił też, że kadeci mogą liczyć w każdej sytuacji na jego wsparcie i pomoc w realizacji zadań, gdyż są dumą naszej małej ojczyzny.

Po przemówieniach kolejnych gości oraz kadetów i ich rodziców nastąpiło wręczenie wyróżnień kadetom oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSS, po czym wszyscy zebrani zostali zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę.

 

 

 
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
poniedziałek, 01 października 2018 11:38

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r, poz.754.) Wójt Gminy

Zawidz zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady

powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 01 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie

Urzędu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, pok. nr 20 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji

potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.


WÓJT GMINY ZAWIDZ

/-/ DARIUSZ FRANCZAK

 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym
poniedziałek, 01 października 2018 11:31

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Zawidz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Zawidzu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Zawidz, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA GMINA ZAWIDZ

21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA POŁUDNIE OD „10”

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Zawidz, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

22

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA WYBORCÓW

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym

 

/-/ Grzegorz Adamkowski

 
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
poniedziałek, 01 października 2018 11:27

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców gminy Zawidz na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Zawidz (proszę o wskazanie numeru bądź nazwy sali) w dniu 03.10.2018 r. (środa) w godzinach 10:00-14:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia - w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 
Konkurs fotograficzny LGD
poniedziałek, 01 października 2018 11:00
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z siedzibą w Sierpcu organizuje:

II edycję Konkursu fotogrąficznego pt.
Odkrywamy piękno LGD "Sierpeckie Partnerstwo”

 

Konkurs ma na celu:
  • ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz, miasto Sierpc,
  • upowszechnienie i popularyzację fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,
  • aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich,
  • propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.
Konkurs prowadzony będzie na terenie działania Stowarzyszenia, tj. na terenie sześciu gmin wiejskich powiatu sierpeckiego (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz) oraz miasta Sierpc. Skierowany jest do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.


Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  • dziecięcej (do 13 lat)
  • młodzieżowej (14-17 lat)
  • dorośli (18 lat oraz powyżej).

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedno zdjęcie w ramach konkursu. Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” (tj. gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc).

Czas trwania konkursu: od 5 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.lgdsp.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W związku z organizacją konkursu zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o konkursie wśród mieszkańców gminy, np. poprzez rozwieszenie na tablicach plakatów informujących o konkursie, zamieszczenie krótkiej informacji wraz z regulaminem na Państwa stronie internetowej.

 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kalowski

 
Okólnik
czwartek, 27 września 2018 14:04
Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu zużyte opony, meble, urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt RTV i AGD w celu odbioru tych odpadów zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 12 października 2018r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

1.    Zużyty sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne- 20 zł

2.    Zużyte opony, meble -20 zł
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Zawidz o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
poniedziałek, 24 września 2018 13:51

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZAWIDZ

z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zawidz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

1

 

 

Zawidz Kościelny, Grabowo, Nowe Zgagowo, Zgagowo-Wieś

 

 

Zespół Szkół Samorządowych, ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

2

 

 

Jaworowo-Lipa, Kosemin, Jaworowo-Kolonia, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Jastrzębie, Zawidz Mały, Budy Piaseczne, Budy Milewskie, Żabowo

 

 

Szkoła Podstawowa, Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

3

 

 

Jeżewo, Żytowo, Stropkowo, Młotkowo-Kolonia, Młotkowo-Wieś, Skoczkowo, Zalesie, Wola Grąbiecka, Grąbiec, Kęsice, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Rekowo

 

 

Szkoła Podstawowa, Jeżewo 59, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

4

 

 

Osiek, Szumanie-Pustoły, Osiek-Włostybory, Osiek Piaseczny, Milewo, Milewko

 

 

Szkoła Podstawowa, Osiek 5, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

 

5

 

 

Słupia, Nowe Kowalewo, Gutowo-Górki, Gutowo-Stradzyno, Gołocin, Szumanie, Chabowo-Świniary, Stare Chabowo, Mańkowo, Petrykozy, Kosmaczewo, Orłowo, Ostrowy, Makomazy, Majki Duże, Majki Małe.

 

 

Szkoła Podstawowa, Słupia 43, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zawidz najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Zawidz

/-/ Dariusz Franczak

 
Losowanie do wskazanych Obwodowych Komisji Wyborczych
poniedziałek, 24 września 2018 13:50

WÓJT GMINY ZAWIDZ INFORMUJE

 

że w związku z prawidłowym zgłoszeniem większej od ustawowej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

- ds. przeprowadzenia wyborów: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5;

- ds. ustalenia wyników głosowania: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 5 w Gminie Zawidz

składy  wskazanych Obwodowych Komisji Wyborczych  ustalone zostaną  w drodze publicznego losowania, które odbędzie się dnia 26 września 2018 r. (środa)  o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz.

Wójt Gminy Zawidz

/-/Dariusz Franczak

 
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidz
wtorek, 11 września 2018 00:00
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidz w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl"
 
Fundusze Sołeckie
środa, 05 września 2018 09:48
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2019, sołectwa do 30 września 2018 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Zawidz.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

- zadaniami własnymi gminy,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

- są zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 

W formie papierowej wzory dokumentów można pobrać w pokoju 23.

 

Dokumenty do pobrania:

Fundusz 2019 - tabela

Wzór wniosku

Wzór listy obecności

Wzór protokołu z zebrania

Wzór uchwały

 

 

 

 
Wybory samorządowe 2018
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 13:48

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym

Komunikat komisarzy
Zarządzenie wyborów oraz kalendarz wyborczy
Pismo do gmin w sprawie wyborów

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 37