Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego i budżetu państwa

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Nowe szanse – Nowe wyzwania dla kobiet w gminie Zawidz” realizowany był przez Urząd Gminu Zawidz w okresie od 01 września 2010r. do 31 stycznia 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt był skierowany do kobiet długotrwale bezrobotnych, ze środowiska popegeerowskiego, niezatrudnionych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości kobiet z terenu popegeerowskiej gminy Zawidz w kierunku korzyści płynących z uczenia się i stworzenia odpowiednich warunków szkoleniowych umożliwiających odbycie szkolenia zainteresowanym (będącego oddolną inicjatywą społeczności) oraz zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet.

W ramach uczestnictwa w projekcie zapewniono:

 • 54-godzinny kurs obejmujący dwa moduły teoretyczne: „Poradnictwo zawodowe i psychologiczne”, „ABC przedsiębiorczości” oraz oraz dwa moduły praktyczne polegające na poznaniu technik plastycznych umożliwiających wytwarzanie oryginalnych przedmiotów wyposażenia wnętrz mieszkalnych.
 • Konsultacje z doradcą zawodowym i z psychologiem.
 • Komplet materiałów szkoleniowych do części do części teoretycznej kursu oraz komplet materiałów narzędziowych do części praktycznej.
 • Catering podczas szkoleń.
 • Materiały promocyjne, publikację wypracowaną podczas realizacji projektu.
 • Świadectwo ukończenia kursu.
 • Komplet materiałów narzędziowych niezbędnych do wytwarzania różnorodnych form ozdobnych po zakończeniu projektu, będących własnością każdego uczestnika.

Do projektu zakwalifikowane były wszystkie osoby spełniające kryteria naboru zgodnie z zasadą równości szans. Projekt najbardziej trafił w potrzeby osób, które wykazywały inicjatywę w zdobywaniu wiedzy, były zdeterminowane swoją niekorzystną obecną sytuacją życiową, dla których bariery takie jak czas, koszty szkoleń stanowiły przeszkodę w zdobywaniu wiedzy.
Wsparcie udzielone w ramach projektu dało szansę na bezpłatne nabycie nowych umiejętności, przydatnych zarówno w poszukiwaniu pracy, nabyciu i rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy, a także możliwości podniesienia swoich aspiracji życiowych i zaplanowania własnej ścieżki życiowej w postaci przyszłego samozatrudnienia. Treść kursu oraz metody i formy pracy proponowane podczas zajęć opierały się na zasadach współczesnej teorii androgogiki.

 

Podczas Realizacji projektu zastosowano różne metody i formy realizacji:

 • wykład
 • dyskusja kierowana i plenarna
 • ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, dokumentów pisanych, cyfrowych i obrazowych
 • praktyczna działalność uczestnika: Ćwiczenia w prowadzeniu rozmowy, aktywnym słuchaniu i umiejętnym reagowaniu
 • praca metodą plakatową, burza mózgów
 • ćwiczenia dramowe, mapa mentalna
 • ćwiczenia w prowadzeniu negocjacji i mediacji doprowadzających do rozwiązania trudnych sytuacji życiowych
 • ćwiczenia praktyczne dotyczące technik plastycznych

 

Dzięki uczestnictwie w projekcie wzrosły osobiste i zawodowe dążenia beneficjentów, nabrali oni pewności siebie oraz wzrosła ich samoocena i wiara we własne możliwości. Miękkim rezultatem było też przełamanie obawy przed nie poradzeniem sobie na rynku pracy, przed poznaniem nowych rozwiązań w życiu zawodowym oraz odkrycie nowych obszarów wiedzy, własnego potencjału poznawczego i wykształcenie inicjatywy przedsiębiorczości w działaniach.

Na podstawie danych uzyskanych z prowadzonej ewaluacji kształtującej  i wynikowej oraz z wypowiedzi uczestników na temat jakości i skuteczności kursu można wnosić iż zakończył się on sukcesem. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie. Jest szansa że dzięki nowym umiejętnościom zawodowym kobiety w Gminie Zawidz wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy.

 

 

Zespół realizujący projekt:

 • Małgorzata Jagodzińska – kierownik projektu
 • Krystyna siwiec – biuro projektu
 • Grażyna Tatar -koordynator projektu
 • Joanna Nawrocka-Szmulewicz – wykładowca
 • Alicja Drożdż – doradca zawodowy
 • Agnieszka Sawicka – psycholog
 • Anna Liśkiewicz – instruktor plastyki