Gmina Zawidz, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusionn, realizuje projekt pn. Zawidz eConnect”

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Zawidz, spełniającej warunki otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do Internetu.

Cele szczegółowe projektu

Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy o Unii Europejskiej i funduszach unijnych wspomagających rozwój państw członkowskich ugrupowania oraz popularyzacja wśród społeczeństwa korzyści wynikających z korzystania z Internetu
p o p r z e z

1.    dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 100 gospodarstw domowych;
2.    dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 7 jednostek sektora publicznego;
3.    dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu (12 m-cy)
4.    szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu;
5.    opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania;
6.    aktualizację oprogramowania

Okres realizacji projektu 12 miesięcy. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Zawidz, również muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Gminy Zawidz. Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:

•    znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
•    nie posiadać dostępu do Internetu
•    nie posiadać komputera

Grupy docelowe:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, (542 zł gospodarstwo jednoosobowe; 456 zł w gospodarstwach wieloosobowych),
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, (539 zł na jedną osobę; 623 zł na osobę w gospodarstwach domowych w których są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,
 • samotni rodzice,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2013.1456 j.t.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł),
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł).

  Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny