Powiat Sierpecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w 2023 roku realizuje Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 oraz Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.
Wyżej wymienione Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.
Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023, otrzymano dofinansowanie w kwocie;
Wartość dofinansowania – 533 097,39 zł
Całkowita wartość zadania – 533 097,39 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 otrzymano dofinansowanie w kwocie;
Wartość dofinansowania – 114 925,84 zł
Całkowita wartość zadania – 114 925,84 zł
Program opieka wytchnieniowa – edycja 2023 realizowany jest w formie pobytu dziennego.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi są finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego – odbiorcy nie ponoszą opłat.
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programach można zapoznać się pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl lub http://www.pcprsierpc.bip.org.pl
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktowania się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. 6, tel.: 24 275 76 60 e-mail pcpr.sierpc@wp.eu