I. Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać:

1)    wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2)    oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Transport zorganizowany będzie:

1)     z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę głosownia, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2)     z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3)     z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

II. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

III. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 2. a)     nazwisko i imię (imiona) wyborcy i opiekuna;
 3. b)     numer PESEL wyborcy i opiekuna;
 4. c)     miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 5. d)     wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
 6. e)     numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyborcy.

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu będą przyjmowane do dnia 25 marca 2024 roku:

 1. w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym09-226 Zawidz Kościelny ul. Mazowiecka 24 w godzinach pracy tj.: 7.30 – 15.30; pok. nr 19 na piętrze budynku,
 2. elektronicznie na adres e-mail:wieslawa.marciniak@zawidz.pl
  adres skrzynki ESP:  /ugzawidz/SkrytkaESP
 1. telefonicznie pod numerem telefonu: 24 2766158

Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 roku

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (tj. do dnia 4 kwietnia br.). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 24 2766158. w godzinach pracy Urzędu.