Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Sprostowanie do konkursu innowacyjnego w ramach Priorytetu VIII PO KL
sobota, 31 marca 2012 12:45

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) dokonuje sprostowania w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII.

Tematy do realizacji w ramach konkursu:

1. „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity”,

2. „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+”.

 

W ramach konkursu oprócz pomocy de minimis dopuszcza się występowanie pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w następujących typach projektów:

 

• ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych

i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

• doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

• wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in. :

- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a)

- poradnictwo psychologiczne (b)

- pośrednictwo pracy (c)

- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d)

- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e)

- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (f):

  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

• szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych

(w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

• szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;

• badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 21 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa

lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 20 kwietnia 2012 roku, nie będą rozpatrywane.

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota: 12 000 000,00 PLN,

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie

oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:

0 801 101 101,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.