Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: RI.271.3.2012.KS.

czwartek, 08 marca 2012 15:33


 

 

Numer sprawy: RI.271.3.2012.KS.

Zawidz 06.03.2012r

 

Nazwa Wykonawcy: ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna

Ulica: 3-go Maja 12

Miejscowość: 09-402 Płock

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RI.271.3.2012.KS.
Nazwa zadania:  Dostawa i montaż dwóch kompletów multimedialnych ramach projektu pn. „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna
Ulica: 3-go Maja 12
09-402 Płock


Uzasadnienie wyboru: W oparciu o przepisy art. 69 oraz  art. 71. 1. Prawo zamówień publicznych Zamawiający skierował pytanie o cenę do pięciu wybranych przez siebie wykonawców, zapraszając ich do składania ofert. Wybrana oferta ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna była jedną z dwóch  złożony ofert w postępowaniu. Oferta została oceniona i uzyskał maksymalną liczbę punktów tj. 100 . Jest ofertą korzystną finansowo i spełnia warunki zawarte w zapytaniu cenowym.
Cena oferty brutto: 22.000 PLN za dwa komplet.

W postępowaniu złożono dwie oferty:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
Ul. Krakowska 29C
50-424 Wrocław
Cena oferty brutto: 25.338,00 PLNABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna
Ulica: 3-go Maja 12
09-402 Płock
Cena oferty brutto: 22.000,00 PLN

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Zamawiający zamieszcza informacje powyższe w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.


Wojciech Gajewski
Wójt Gminy Zawidz
______________________
Zamawiający