Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Ogłoszenie dotyczące projektu „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”.
wtorek, 24 stycznia 2012 00:00

 

 

 

 

Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie cenowe


na zatrudnienie osób do sprzątania sal lekcyjnych w szkole w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Zawidz
siedziba: 09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24,

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL:
„Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie osoby (osób), odpowiedzialnej/nych za zagwarantowanie czystości w salach lekcyjnych w szkołach. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”

Zakres:
•    sprzątanie sal lekcyjnych po zajęciach realizowanych w ramach projektu
•    zmienny czas pracy, uzależniony od harmonogramu zajęć;
•    liczba sal – od 1 do 8 (w zależności od harmonogramu zajęć);
•    miejsce – ZSS w Zawidzu Kościelnym;

Termin realizacji:
Od stycznia 2012r. do lipca 2013r.Wymagania:
•    dyspozycyjność;
•    znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    obywatelstwo polskie;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
- 1 kryterium: cena - waga 100%
Proszę o wskazanie ceny ryczałtowej. ( Formularz oferty w zał. Nr.1)
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę – proszę dostarczyć do Sekretariatu w Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu, ul Mazowiecka 47 B w terminie do 27 stycznia 2011 r. do godz. 14.30 z dopiskiem na kopercie:
„Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”
6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27 stycznia2011r. godz. 15.00
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową, mailowa lub telefonicznie.

Zawidz, dn. 24.01.2012r.

Wojciech Gajewski
Wójt Gminy Zawidz

Wójt Gminy Zawidz