Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”.

czwartek, 29 grudnia 2011 18:17

 


Zapytanie ofertowe

na wynajem autokarów w celu zawiezienia uczniów i uczennic na wycieczki edukacyjne w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

 

1. Beneficjent (Zamawiający):

Gmina Zawidz

siedziba: 09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24,

 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL:

„Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wynajęcie autokarów z kierowcą w celu zawiezienia uczniów i uczennic na wycieczki edukacyjne w ramach realizacji projektu „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”

Autokar musi pomieścić 51+2 osoby.

Dodatkowe wymagania:

  • pasy na wszystkich siedzeniach
  • klimatyzacja
  • WC

W semestrze będzie 5 wyjazdów średnio po 300km jeden.

O terminie wyjazdu i miejscu wycieczki Wykonawca będzie poinformowany min. 10 dni przed planowanym wyjazdem.

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1 kryterium: cena - waga 100% proszę o wskazanie ceny jednego kilometra oraz przeliczenie na trasę wycieczki ( jedna wycieczka średnio 300km.).

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę – proszę dostarczyć do Sekretariatu w Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu, ul Mazowiecka 47 B  w terminie do 04 stycznia 2011 r. z dopiskiem na kopercie:

„Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 04 stycznia2011r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową, mailowa lub telefonicznie.

Zawidz, dn. 29.12.2011r.