Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”
poniedziałek, 19 grudnia 2011 21:42

 

 

Numer sprawy: RI.271.1.2011.KS.                                                                   Skrwilno 16.12.2011r

Nazwa Wykonawcy: Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER

Ulica: Łanowa 23a

Kod; Miejscowość: 87-800 Włocławek

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RI.271.1.2011.KS.

Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ramach projektu pn. „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

 

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny

EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a

87-800 Włocławek

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego EDU-JETTER była jedyną złożoną ofertą w postępowaniu. W oparciu o kryterium wskazane w SIWZ została oceniona i uzyskał maksymalną liczbę punktów tj. 100 . Jest ofertą najkorzystniejszą finansowo i spełnia warunki zawarte w SIWZ.

Cena oferty brutto: 175.000,00 PLN

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

 

Zamawiający zamieszcza informacje powyższe w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

______________________

Kierownik Zamawiającego

 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego