Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2019 roku
Start
Konkurs fotograficzny LGD
poniedziałek, 01 października 2018 11:00
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z siedzibą w Sierpcu organizuje:

II edycję Konkursu fotogrąficznego pt.
Odkrywamy piękno LGD "Sierpeckie Partnerstwo”

 

Konkurs ma na celu:
  • ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz, miasto Sierpc,
  • upowszechnienie i popularyzację fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,
  • aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich,
  • propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.
Konkurs prowadzony będzie na terenie działania Stowarzyszenia, tj. na terenie sześciu gmin wiejskich powiatu sierpeckiego (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz) oraz miasta Sierpc. Skierowany jest do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.


Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  • dziecięcej (do 13 lat)
  • młodzieżowej (14-17 lat)
  • dorośli (18 lat oraz powyżej).

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedno zdjęcie w ramach konkursu. Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” (tj. gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc).

Czas trwania konkursu: od 5 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.lgdsp.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W związku z organizacją konkursu zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o konkursie wśród mieszkańców gminy, np. poprzez rozwieszenie na tablicach plakatów informujących o konkursie, zamieszczenie krótkiej informacji wraz z regulaminem na Państwa stronie internetowej.

 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kalowski

 
Okólnik
czwartek, 27 września 2018 14:04
Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu zużyte opony, meble, urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt RTV i AGD w celu odbioru tych odpadów zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 12 października 2018r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

1.    Zużyty sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne- 20 zł

2.    Zużyte opony, meble -20 zł
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Zawidz o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
poniedziałek, 24 września 2018 13:51

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZAWIDZ

z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zawidz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

1

 

 

Zawidz Kościelny, Grabowo, Nowe Zgagowo, Zgagowo-Wieś

 

 

Zespół Szkół Samorządowych, ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

2

 

 

Jaworowo-Lipa, Kosemin, Jaworowo-Kolonia, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Jastrzębie, Zawidz Mały, Budy Piaseczne, Budy Milewskie, Żabowo

 

 

Szkoła Podstawowa, Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

3

 

 

Jeżewo, Żytowo, Stropkowo, Młotkowo-Kolonia, Młotkowo-Wieś, Skoczkowo, Zalesie, Wola Grąbiecka, Grąbiec, Kęsice, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Rekowo

 

 

Szkoła Podstawowa, Jeżewo 59, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

4

 

 

Osiek, Szumanie-Pustoły, Osiek-Włostybory, Osiek Piaseczny, Milewo, Milewko

 

 

Szkoła Podstawowa, Osiek 5, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

 

5

 

 

Słupia, Nowe Kowalewo, Gutowo-Górki, Gutowo-Stradzyno, Gołocin, Szumanie, Chabowo-Świniary, Stare Chabowo, Mańkowo, Petrykozy, Kosmaczewo, Orłowo, Ostrowy, Makomazy, Majki Duże, Majki Małe.

 

 

Szkoła Podstawowa, Słupia 43, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zawidz najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Zawidz

/-/ Dariusz Franczak

 
Losowanie do wskazanych Obwodowych Komisji Wyborczych
poniedziałek, 24 września 2018 13:50

WÓJT GMINY ZAWIDZ INFORMUJE

 

że w związku z prawidłowym zgłoszeniem większej od ustawowej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

- ds. przeprowadzenia wyborów: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5;

- ds. ustalenia wyników głosowania: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 5 w Gminie Zawidz

składy  wskazanych Obwodowych Komisji Wyborczych  ustalone zostaną  w drodze publicznego losowania, które odbędzie się dnia 26 września 2018 r. (środa)  o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz.

Wójt Gminy Zawidz

/-/Dariusz Franczak

 
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidz
wtorek, 11 września 2018 00:00
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidz w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl"
 
Fundusze Sołeckie
środa, 05 września 2018 09:48
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2019, sołectwa do 30 września 2018 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Zawidz.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

- zadaniami własnymi gminy,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

- są zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 

W formie papierowej wzory dokumentów można pobrać w pokoju 23.

 

Dokumenty do pobrania:

Fundusz 2019 - tabela

Wzór wniosku

Wzór listy obecności

Wzór protokołu z zebrania

Wzór uchwały

 

 

 

 
Wybory samorządowe 2018
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 13:48

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym

Komunikat komisarzy
Zarządzenie wyborów oraz kalendarz wyborczy
Pismo do gmin w sprawie wyborów

 
Nieodpłatna pomoc prawna
piątek, 10 sierpnia 2018 14:00

PUNKTY

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

POWIATU SIERPECKIEGO

 

PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez ORA i OIRP

LOKALIZACJA: STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU, UL.KOPERNIKA 9

 

 

HARMONOGRAM

Dzień

Godziny

Udzielający pomocy prawnej

poniedziałek

10.00 - 14.00

adwokat Sylwia Okonkowska -Pyszyńska

 

wtorek

10.00 - 14.00

adwokat Justyna Górska- Gąsiorowska

 

środa

10.00 - 14.00

radca prawny Barbara Pawelska

 

czwartek

10.00 - 14.00

radca prawny Rafał Nowak

 

piątek

10.00 - 14.00

radca prawny Sylwia Wochnowicz

 

 

 

PUNKT NR 2 - prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację TOGATUS PRO BONO,
10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1

 

 

Lp.

Gmina

LOKALIZACJA

Dzień

1.

ZAWIDZ

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu

ul. Mazowiecka 29

 

PONIEDZIAŁEK

10.00 - 14.00

 

 

2.

GOZDOWO

Szkoła Podstawowa w Gozdowie

ul. K. Gozdawy 21

 

WTOREK

10.00 - 14.00

 

3.

ROŚCISZEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

ul. Armii Krajowej 13

ŚRODA

10.00 - 14.00

 

4.

MOCHOWO

Mochowo

Dobrzyńska 3

 

CZWARTEK

10.00 - 14.00

 

5.

SZCZUTOWO

Szkoła Podstawowa w Szczutowie

ul. Lipowa 2

 

PIĄTEK

10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
piątek, 03 sierpnia 2018 13:12
 
Test systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
czwartek, 26 lipca 2018 10:18

W związku z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 717 z dnia 23 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2018r.,(środa) o godzinie 1700 przeprowadza się na terenie gminy Zawidz trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia działania ww. systemów.

Trening ten polega na uruchomieniu syren na czas 1 minuty.

 
Projekt „Zacznij działać-włącz się społecznie!”
piątek, 20 lipca 2018 07:22

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego w powiecie: sierpeckim, płockim, gostynińskim ruszyła rekrutacja do projektu „Zacznij działać-włącz swoją szansę!”

 

Czytaj całość…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 35