Dzisiaj jest - sobota, 20 kwietnia 2019 roku
Start Aktualności
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Schemat JEREMIE”
poniedziałek, 02 lipca 2012 10:12

 

 

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Schemat JEREMIE.

W ramach konkursu wybrany zostanie jeden projekt polegający na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Powierniczym JEREMIE.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego w ramach konkursu nr RPOWM/1.4/1/2012, przeznaczona jest kwota:

7 500 000 EUR*

Całkowita wartość alokacji na konkurs wynosi 15 000 000 EUR (7 500 000 EUR - środki z EFRR oraz 7 500 000 EUR środki z Budżetu Państwa).

Rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (podmiotu uprawnionego do otrzymania dofinansowania) może pełnić:

  • bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja finansowa, instytucja kredytowa -  rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
  • bank spółdzielczy – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013, dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu .

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty

od  25 czerwca 2012 r. do 31 lipca  2012 r.,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,

w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem  31 lipca 2012 r. o godz. 16.00.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu . Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:

Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77;

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


* Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego