Dzisiaj jest - sobota, 20 kwietnia 2019 roku
Start Aktualności
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzenia wielofunkcyjnego
środa, 11 kwietnia 2012 11:52

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Na dostawę i montaż urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych


Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

 

1. Beneficjent (Zamawiający):

Gmina Zawidz

siedziba: 09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24,

 

 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL:

„Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, fax i skaner). Opis przedmiotu zamówienia poniżej:

 

Cyfrowa kopiarka Ricoh MP 2000 – poleasingowa

  • Kopiarka Nashuatec MP 2000
  • Toner czarny na ok. 9 tys. Kopii
  • Automatyczny odwracający  podajnik oryginału (ARDF)
  • Kontroler drukarki sieciowej, skanera sieciowego oraz faksu
  • Szafka pod kopiarkę

Specyfikacja techniczna

Typ konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben organiczny OPC
Zasilanie 220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 1,28 kW podczas pracy 10W w trybie oszczędzania energii
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) MP2000: 587 x 568 x 558 mm
Waga MP2000: mniej niż 47 kg
Gramatura papieru 60 - 90 g/m2 (kasety) 52 - 162 g/m2 (podajnik ręczny) 64 - 90 g/m2 (dupleks )
Pojemność papieru MP2000 2 x 250 arkuszy
podajnik ręczny na 100 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej 250 arkuszy

Kopiarka cyfrowa
Proces kopiowania elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Szybkość kopiowania 20 kopii A4 na minutę
Rozdzielczość 600 dpi
Wielokrotne kopiowanie do 99 kopii
Czas nagrzewania mniej niż 15 sekund
Czas oczekiwania na pierwszą kopię mniej niż 6,5 sekundy
Skalowanie 50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamięć kopiarki 16 MB
Formaty papieru A5 - A3 (kasety) A6 - A3 (podajnik ręczny) A5 - A3 (dupleks)

 

4. Forma składania ofert:

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • wartość brutto zamówienia (uwzględniając dostawę), z wyszczególnieniem cen jednostkowych,
  • termin realizacji zamówienia.

 

 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1 kryterium: cena - waga 100% proszę o wskazanie ceny brutto zamówienia z wyszczególnieniem ceny jednostkowej oraz ceny dostawy.

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę –do zapytania proszę dostarczyć osobiście/listownie do Sekretariatu w Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu, ul Mazowiecka 47 B  w terminie do 17 kwietnia 2012r.  godz. 15:00  z dopiskiem na kopercie:

„Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 17 kwietnia 2012r. o godz. 15.10

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową, mailowa lub telefonicznie.

Zawidz, dn. 11.04.2012r.