Dzisiaj jest - sobota, 20 kwietnia 2019 roku
Start Aktualności
Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zawidz
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 grudnia 2018 12:30

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godz, 10 -tą III Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy;

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ;

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

-    w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

-    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.

-    w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2019.

-    w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

-    w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 191/XXVII/I7 z dnia 29.12.2017 r.

-   w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

-    w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-    W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

-    w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy .

7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Mirosława Karwowska