Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Regulamin projektu "Zainwestuj w Siebie"
wtorek, 15 maja 2018 14:23

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. „Zainwestuj w siebie!”

 

sporządzony na podstawie Umowy o dofinansowanie numer: RPMA.09.01.00-14-7453/16-00 zawartej w dniu 26.05.2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem – Gminą Miasto Sierpc przy ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

1.3 Numer naboru/konkursu: RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16

Słowniczek:

1. Projekt - projekt partnerski pn. „Zainwestuj w siebie!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej XI WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Osi
Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Beneficjent projektu partnerskiego – Gmina Miasto Sierpc

3. Realizator projektu partnerskiego/Partner wiodący/Lider - realizatorem projektu
partnerskiego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

4. Partnerzy projektu:

Partner A – Gmina Sierpc,

Partner B – Gmina Gozdowo,

Partner C – Gmina Mochowo,

Partner D – Gmina Szczutowo,

Partner E – Gmina Rościszewo,

Partner F – Gmina Zawidz.

5. Umowa partnerska – umowa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „Zainwestuj
w siebie!” zawarta w dniu 26.04.2017 roku.

6. Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej,
zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.

7. Otoczenie – osoba lub rodzina należącą do kręgu osób z najbliższej otoczenia, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących się, do której skierowano niezbędne wsparcie dla
skutecznej odbudowy lub podtrzymania umiejętności do samodzielnego uczestniczenia
w życiu społeczno-zawodowym UP.

8. Grupa docelowa – 188 osób (133 K i 55 M) oraz 20 dzieci (10 Dz i 10 Ch) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 10% osób z niepełnosprawnością
korzystających z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie powiatu sierpeckiego województwo mazowieckie.

9. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

10. ON – osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie zaliczające do lekkiego,
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, albo posiadająca orzeczenie ZUS o częściowej, całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Projekcie
partnerskim pn.: „Zainwestuj w siebie”.

2. Projekt partnerski realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. na podstawie umowy partnerskiej.

3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

4. Biura projektu znajdują się odpowiednio w siedzibach realizatora i każdego z partnerów projektu i czynne są w godzinach urzędowania.

5. Lider oraz partnerzy obejmują swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki Gminy Miasta Sierpc, Gminy Sierpc, Gminy Gozdowo, Gminy Mochowo, Gminy Szczutowo, Gminy Rościszewo oraz Gminy Zawidz.

§ 2

Cel projektu

 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. szansy na zatrudnienie 188 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 10% osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu sierpeckiego
województwo mazowieckie, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu
sierpeckiego.

§ 3

Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby z ustalonym III profilem pomocy
Powiatowego Urzędu Pracy (I i II ed.), osoby bierne zawodowo (I i II ed.), osoby z rodzin wieloproblemowych (I ed.), osoby wielokrotnie wykluczone (II ed.).

2. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) Osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

b) Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

c) Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną podzieleni na cztery podgrupy ze względu na zdiagnozowane deficyty:

a. osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy PUP,

b. osoby bierne zawodowo,

c. osoby z rodzin wieloproblemowych,

d. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia.

 

§ 4

Proces rekrutacji

1. Za rekrutację do projektu odpowiada Partner wiodący i wszyscy Partnerzy w zakresie
prowadzonych przez siebie zadań, na zasadach określonych w umowie partnerskiej.

2. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji:

a) rekrutacja główna prowadzona jest 2 razy w okresie trwania projektu;

b) dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku
rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;

c) rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.

3. Pracownicy socjalni/ personel projektu będą odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacji nawiązując bezpośrednie kontakty z potencjalnymi odbiorcami programu.

4. Pracownicy socjalni/ personel projektu, będą propagować możliwość uczestnictwa w
programie podczas codziennie wykonywanej pracy.

5. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibach i na stronach internetowych Partnera wiodącego i Partnerów realizujących projekt z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji.

6. Przebieg procesu rekrutacji:

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej
osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową, telefonicznie
odpowiednio w siedzibie Partnera wiodącego lub Partnerów A-F, z uwzględnieniem § 1 ust.4, 5.

· dokumentację zgłoszeniową stanowi Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ankieta zawiera dane osobowe.

b) pracownik socjalny w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu
zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu. Wywiad środowiskowy zawiera
informacje na temat danych osobowych, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej. Ponadto źródłem weryfikacji danych zawartych w ankiecie ze stanem faktycznym będą dokumenty dołączone do wywiadu, np.: zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, wyroki sądowe oraz dokumenty potwierdzające stan
zdrowia.

c) po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny dokonuje
weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób lub rodzin preferowanych do objęcia wsparciem, określonej podgrupy uczestników, a także dostępności naboru.

d) po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu. Po złożeniu pełnej dokumentacji
rekrutacyjnej w tym:

· oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dot. osób biernych zawodowo) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

· oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,

· oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,

· oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,

· oświadczenie dot. wsparcia tożsamego stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu,

· zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego
regulaminu.

e) W przypadku osiągnięcia identycznej liczby punków przez więcej osób o miejscu na
liście rankingowej decydować będzie opinia pracownika socjalnego dotycząca poziomu uzależnienia od pomocy społecznej.

f) potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na
wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę
rezerwową;

g) lista rezerwowa będzie utworzona bez względu na przebieg rekrutacji i liczbę zgłoszeń do projektu, lista rezerwowa będzie zawierać minimum po 2 osoby od Lidera i każdego z Partnerów

h) z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby
preferowane do objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji
zgłoszeniowej;

i) za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP podpisał
deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu

j) dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana
odpowiednio w archiwum Partnera wiodącego i Partnerów.

 

§ 5

Instrumenty wsparcia

1. Każdy UP projektu partnerskiego, według indywidualnych potrzeb zostanie objęty
usługami aktywnej integracji.

2. Celem usług aktywnej integracji jest:

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub

b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

3. Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

· zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,

· poradnictwa[i],

· wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

· treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,

· usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru
lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz
umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację
i sfinansowanie:

· aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy,
coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,

· poradnictwa[ii],

· wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,

· staży,

· praktyk zawodowych,

· uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

· zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub
przygotowania zawodowego,

· zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze
zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),

· usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

· programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

· finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

4. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego
elementu wsparcia.

5. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są wdrażane wyłącznie przez
wyspecjalizowane podmioty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

§ 6

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji przechodzi indywidualną diagnozę potrzeb, która będzie przeprowadzona przez psychologa/doradcę zawodowego.

2. W celu zdiagnozowania obszarów problemowych wymagających udzielenia wsparcia
w ramach projektu UP, przy udziale pracownika socjalnego odpowiednio Lidera oraz
poszczególnych Partnerów wypełnia Kwestionariusz do oceny efektywności
społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym - załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

3. Sposób zastosowania kwestionariusza wymienionego w pkt 2. oraz główne założenia
metodologiczne przeprowadzenia badania zostały zawarte w dokumencie Opis pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym - załącznik nr 10 do
niniejszego regulaminu

4. Ocena efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym dokonana
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (I etap) pozwoli na wyłonienie obszarów
problemowych, które wymagają zastosowania działań interwencyjnych w pierwszej
kolejności, ponieważ charakteryzują się one wysokim poziomem niesamodzielności UP
w wymiarze społecznym.

5. Działania interwencyjne dotyczące wybranych obszarów będą opierały się na indywidualnie dobranych usługach aktywnej integracji.

6. W oparciu o usługi aktywnej integracji powstanie indywidualna ścieżka reintegracji
w projekcie, która będzie uwzględniała diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb UP.

7. Ścieżka reintegracyjna będzie wyznaczała cel rozwoju, który UP będzie chciał/a zrealizować przy wykorzystaniu usług aktywnej integracji.

8. W celu skutecznego wsparcia UP usługi aktywnej integracji mogą zostać skierowane do najbliższego otoczenia, czyli osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących się.

9. Ocena skuteczności udzielonego wsparcia w ramach działań projektowych zostanie
dokonana na podstawie wyników porównawczych, po zastosowaniu Kwestionariusza do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym, wymienionego
w pkt. 2, po zakończonym udziale w projekcie (II etap).

10. Porównanie wyników badania z I etapu z wynikami badania II etapu oraz opierając się na dokumentach pozwalających ocenić osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej
w wymiarze społecznym, posłuży do oceny skuteczności działań projektowych względem uczestnika.

11. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona w okresie do 3 miesięcy po
zakończonym udziale w projekcie.

12. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w tym
potwierdzających podjęcie pracy do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie.

13. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących ich sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie dwukrotnie w siedzibie Lidera lub
odpowiednich Partnerów (oświadczenie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu):

· do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,

· do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

14. Zakończenie udziału w projekcie następuje po:

a) zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach ścieżki reintegracyjnej. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień
udzielenia ostatniej formy wsparcia (uwzględniającego również pracę socjalną na rzecz UP);

b) podjęciu zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to zaplanowane w ścieżce
reintegracyjnej. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień podjęcia
zatrudnienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.

15. Podjęcie pracy w przypadku OzN, nie skutkuje zakończeniem udziału w projekcie, jeśli utrzymanie zatrudnienia wymaga ciągłości kierowania wsparcia.

 

§ 7

Prawa i obowiązki uczestnika

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków
sprawozdawczych;

b) korzystania z wybranych form wsparcia w ramach Ścieżki reintegracyjnej;

c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych
mogących mieć wpływ na realizację Ścieżki reintegracyjnej, np. podjęcie pracy;

d) dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w tym potwierdzających podjęcie pracy:

· do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie,

· do 3 miesiąca po zakończonym udziale w projekcie;

e) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Partnera wiodącego, Partnerów jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą;

f) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie
i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;

g) przestrzegania zasad niniejszego regulamin;

h) przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia;

i) wypełnienia innych zaleceń Partnera wiodącego lub Partnerów w zakresie
realizowanych przez nich zadań projektowych.

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:

a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia;

b) zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia;

c) korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;

d) poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych jeśli będzie
przewidziany dla danej formy wsparcia;

e) otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających uczestnictwo, zdany egzamin lub uzyskane kwalifikacje;

 


§ 8

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia
ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać
powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia
okoliczności.

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników w przypadku:

a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;

b) naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;

c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Kontrakcie socjalnym.

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie.

5. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników),
podejmuje odpowiednio Partner wiodący, Partnerzy w zakresie realizowanego zadania.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2017 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu.

2. Regulamin dostępny jest w biurach projektu i na stronach internetowych, odpowiednio
Partnera wiodącego i Partnerów.

3. Realizatorzy projektu partnerskiego pn.: „Zainwestuj w siebie!” zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

4. W kwestiach nie unormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu
partnerskiego.

 

Załączniki do niniejszego regulaminu:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego

Załącznik nr 7. Zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu

Załącznik nr 8. Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 9. Kwestionariusz do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym

Załącznik nr 10. Opis pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym

Załącznik nr 11. Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie

 

 [i]
[i] Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

[ii]
[ii] jw.