Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
XVI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
wtorek, 06 marca 2018 10:40

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


Patronat medialny: Telewizja Polska Program 1 - w programie Agrobiznes, Telewizja Interaktywna portalu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, dwumiesięcznik Bez Pługa - magazyn technik bezorkowych, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Wieści Rolnicze, Rolniczy Przegląd Techniczny, Agrotechnika, AGRO-Magazyn ludzi przedsiębiorczych, oraz Agrobaca-topTraktor.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

 

REGULAMIN KONKURSU

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

§2

Organizatorzy Konkursu

1.     Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2.     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3.     Państwowa Inspekcja Pracy.

4.     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5.     Współorganizatorami Konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Uczestnicy i zgłoszenie udziału w Konkursie

1.          Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

2.          W Konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju, tj. zwycięzcy poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w konkursie nie mogą brać zdobywcy II i III miejsca w finale krajowym, a przez okres dwóch kolejnych lat nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapach regionalnych i wojewódzkich na miejscach I-III.

3.      Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r. Za datę złożenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę nadania w placówce operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

4.      Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS oraz na stronie internetowej KRUS.

 

§4

Kryteria oceny

1.      Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia.

Komisje regionalna i wojewódzka odnotowują zagrożenia w „Arkuszu oceny gospodarstwa" (załącznik nr 2 Regulaminu).

2.      Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

1)       organizacja obejścia i podwórza gospodarstw a,

2)       ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

3)       stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

4)       stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

5)       warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

6)       wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

7)       przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,

8)       estetyka gospodarstw,

9)    zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.


§5

Organizacja Konkursu

1.        Postanowienia ogólne.

1)       Konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2018 roku.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach.

Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe.

2)       Regionalną i wojewódzką komisję powołuje dyrektor OR KRUS w porozumieniu z kierownikami PT i współorganizatorami.

3)       Centralną Komisję Konkursową powołuje Prezes KRUS na wniosek Dyrektora Biura Prewencji. Komisja ta nadzoruje przebieg Konkursu, odpowiada za przeprowadzenie etapu krajowego.

4)       Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojewódzkiego wizytują gospodarstwa, wyłaniają laureatów poszczególnych etapów, sporządzają protokóły z posiedzenia komisji i przesyłają kopie do komisji konkursowej wyższego szczebla wraz z „Arkuszami oceny gospodarstw" i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców danego etapu.

5)       Organizatorzy poszczególnych etapów Konkursu współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych ze sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać nagrody od fundatorów.

6)       Placówki Terenowe/Oddziały Regionalne KRUS oraz Biuro Prewencji Centrali Kasy' pełnią odpowiednio rolę sekretariatów komisji konkursowych i udostępniają swoje adresy do korespondencji związanej z Konkursem.

2.        Rozstrzygnięcie Konkursu.

1)       Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia i nie dłużej niż do 25 maja 2018 roku. Obejmuje zasięgiem obszar działania wyznaczony przez Dyrektora Oddziału Regionalnego. Liczba uczestników jest nieograniczona. Komisja Regionalna wyłania maksymalnie trzech laureatów i przekazuje do 31 maja 2018 roku dokumentację gospodarstw do komisji wojewódzkiej.

2)       Etap wojewódzki Konkursu trwa nie dłużej niż do 15 czerwca 2018 roku. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych.

3)       Komisja wojewódzka zapoznaje się z nadesłanymi „Arkuszami ocen gospodarstw" i dokumentacją zdjęciową. Przeprowadza wizytacje gospodarstw i ponownie ocenia gospodarstwa wg „Arkusza oceny gospodarstwa". Wyłania zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu i przesyła do 22 czerwca 2018 roku do Centralnej Komisji Konkursowej „Arkusze oceny gospodarstwa" wraz z protokołem z posiedzenia wojewódzkiej Komisji Konkursowej, dokumentacją zdjęciową z etapu regionalnego i wojewódzkiego.

4)       Centralna Komisja Konkursowa zapoznaje się z dokumentacją z etapu regionalnego i wojewódzkiego, a w lipcu 2018 roku przeprowadza wizytacje 16. gospodarstw -

zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu, a następnie w oparciu o własną ocenę udokumentowaną, min. zdjęciami, wyłania zwycięzcę - właściciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju i kolejnych laureatów finału Konkursu. Z posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół końcowy.

3.        Postanowienia końcowe.

1)       Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu, sposób i termin ogłoszenia wyników oraz decyduje o przyznaniu nagród właścicielom gospodarstw uczestniczących w finale krajowym.

2)       Warunkiem odbioru nagród przez laureatów wszystkich etapów jest uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r.} poz. 2032 z późn. zm.).

3)       Sposób przekazania nagród zostanie uzgodniony indywidualnie pomiędzy fundatorami nagród a laureatami.

4)       Laureaci Konkursu zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w finałach poszczególnych etapów Konkursu i pokrycia we własnym zakresie związanych z tym kosztów.

5)       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Centralna Komisja Konkursowa.

 

Warszawa, luty 2018 roku.