Dzisiaj jest - sobota, 20 kwietnia 2019 roku
Start
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 10.1.1.Edukacja ogólna
czwartek, 27 października 2016 16:00

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 który został ogłoszony w 11.10.2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Zawidz, ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelnyogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla Działania 10.1.1.Edukacja ogólna

 

I. Cel projektu:

Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Zawidz w zakresie podniesienia jakości kształcenia w tej placówce na podstawie indywidualnej diagnozy. Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Zawidzprzy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

II. Typy działań przewidziane do realizacji

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności:

a. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w szczególności obejmujące:

· realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

· realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

· realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

· wdrożenie nowych form i programów nauczania;

· tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

· organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

· nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;

· wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

· realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;

b. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, w szczególności obejmujące:

· studia podyplomowe;

· kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

· wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

· realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;

· staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;

· współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

· wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

b. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

c. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

b. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

c. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w szczególności następujące zagadnienia

· obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS;

· wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;

· nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;

· edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;

· wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;

· administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową);

d. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania, obejmujące następujące działania:

· podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania m. in. poprzez: szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie programowania;

· rozwój albo budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; opracowanie scenariuszy zajęć nauki programowania, które będą realizowane w pracy z uczniami warsztaty metodyczne;

e. realizację nauki programowania wśród uczniów m. in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.

 

4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty;

b. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

c. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniówi efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

.

III. Wymagania wobec partnera:

 

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, jako partner lub lider, i/lub być wybranym na partnera w zakresie projektów edukacyjnych w minimum 3 JST, co musi zostać udokumentowane za pomocą referencji i/lub innymi dokumentami.

 

 

 

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

a) być sporządzone w języku polskim;

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

· art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

· art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

· art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Wójta Gminy Zawidz

b) Na podstawie opinii wydanej przez Wójta Gminy Zawidz , Komisjadokona wyborupodmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

c) Od decyzji Kierownikanie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:Gmina Zawidz, ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelnyz dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla ramach Działania 10.1.1Kształcenie ogólne

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 17 listopada 2016 r.

Informacje telefoniczne 24/276-6189

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Zawidz , dnia 27.10.2016 r.r.

Dariusz Franczak

Wójt Gminy Zawidz