Dzisiaj jest - poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku
Start
Zaproszenie na sesję Rady Gminy
wtorek, 21 czerwca 2016 13:00
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) -zwołuję na

24 czerwca 2016 roku (piątek) na godz. 11-stą  XV Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 Gminy Zawidz.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Programie współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

8. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji.

9. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

- w sprawie udzielenia/ nie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

- w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawidz.

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016-2030.

- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 817X11/ na rok 2016 z dnia 30.12.2015 roku.

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

- w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zawidzu Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

- w sprawie: przedłużenia funkcjonowania punktów przedszkolnych.

- w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 229/3 o pow. 0,2147 ha w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.