Dzisiaj jest - wtorek, 19 marca 2019 roku
Start
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"
poniedziałek, 13 czerwca 2016 12:23

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" działające od 2008 roku, jest organizacją powstałą z inicjatywy przedstawicieli gmin powiatu sierpeckiego z myślą o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Spójny przestrzennie obszar działania Stowarzyszenia obejmuje teren sześciu gmin wiejskich powiatu sierpeckiego: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz gminę miejską Sierpc. Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” realizuje działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności, rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa lokalnego, dostrzeganie oraz wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.


W dniach od 9 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. został przeprowadzony nabór wniosków na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przeprowadzonego przez Zarząd Województwa, w ramach którego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 32 wnioski. Specjalna komisja, składająca się z przedstawicieli zarządu oraz niezależnych ekspertów oceniała nadesłane wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 11 kwietnia 2016 roku.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Sierpeckie Partnerstwo” otrzymała 209 punktów, co stanowiło 85,31% punktów możliwych do uzyskania. Tym samym w ogólnym rankingu województwa mazowieckiego LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zajęło 11 miejsce.
W efekcie w dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w obecności Marszałka Województwa Pana Adama Struzika została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014 – 2020, tzw. umowa ramowa. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę podpisali: Pan Dariusz Kalkowski - Prezes Zarządu oraz Pan Jan Sugajski – Skarbnik.
W ramach umowy LGD „Sierpeckie Partnerstwo” otrzyma środki finansowe w wysokości 7 000 000 zł, na wdrażanie projektów współpracy 140 000 zł oraz na funkcjonowanie LGD w kwocie 1 650 000 zł. Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 wnioskodawcy z obszaru LGD będą mogli otrzymać dofinansowanie na cele spójne z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju. Na zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców objętych LSR oraz wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw na obszarze LSR przeznaczono 50% przyznanych środków. Na poprawę jakości życia na obszarze LSR, w tym rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, wzmocnienie kapitału społecznego przeznaczono blisko 45% przyznanego wsparcia. Ponadto znaczna część wsparcia ukierunkowana zostanie na odnowienie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego oraz wypromowanie zasobów lokalnych na obszarze LSR.   Większość działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości, poprawę jakości życia związaną z rozwojem infrastruktury publicznej, projekty grantowe, realizowana będzie w formie naborów wniosków, które ogłaszane będą przez LGD. Środki trafią do Beneficjentów, którzy w procesie oceny złożonych wniosków uzyskają najwyższą ilość punktów, a ich pomysły będą spójne z celami zawartymi w  Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z planem finansowym ponad 50 % dostępnych środków trafi do Beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych.
LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zobowiązana jest do osiągnięcia celów i wskaźników z LSR, zorganizowania  i utrzymania biura, bezpłatnego świadczenia doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, ogłaszania naborów wniosków zgodnie z harmonogramem, wyboru operacji zgodnie z przyjętymi procedurami.

O wszystkich planach i realizowanych działaniach LGD „Sierpeckie Partnerstwo” będzie informowała na swojej stronie internetowej www.lgdsp.pl.