Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2019 roku
Start
Wybory ławników kadencji 2012-2015
poniedziałek, 18 lipca 2011 08:33

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.


Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze. zm.) Rada Gminy Zawidz  wybierze ławników na kadencję 2012-2015 ( do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu – 1 osoby, w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba,  w Sądzie Rejonowym w Płocku Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba ).

Termin zgłoszeń, przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników, upływa

w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

· posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

· jest nieskazitelnego charakteru,

· ukończył 30 lat,

· nie przekroczył 70 lat,

· jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

kandydowania co najmniej od roku,

· jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

· posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego,

· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem   przestępstw i wykroczeń,

· adwokaci i aplikanci adwokaccy,

· radcy prawni i aplikanci radcowscy,

· duchowni,

· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

· funkcjonariusze Służby Więziennej,

· radni gminy, powiatu i województwa, nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłosić: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe  zarejestrowane na podstawie  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych  oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo  o ustroju sądów powszechnych, na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1.   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2.   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została  mu ograniczona ani zawieszona,

4.   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy  składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6.   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie  potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,

7.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób  zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika  przez obywateli jest osoba, której nazwisko  zostało umieszczone jako pierwsze na liście) .

 

Zgłoszenia  kandydatów  na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, w pokoju nr 19 -  Biuro Rady,  w godzinach pracy Urzędu  do dnia 30 czerwca 2011 r.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami  tel.: 024/  276 61 89,  24/276 61 26

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać   w siedzibie  Urzędu Gminy w Biurze Rady  oraz będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu w/m. niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego w przedmiotowym zakresie.